การสมัครเข้าเรียน

    

Image description

KSMU ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรืออายุ พันธกิจของเราคือการเสนอการ


ศึกษาแก่ผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นหลังเช่นใด เราภาคภูมิในโครงสร้างนักเรียนที่หลากหลายจากนานาประเทศของเรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร KSMU ที่นี่

    

สารจากอธิการบดี

 

Image description

เรามุ่งมั่นไปไกลกว่าความเป็นเลิศทางการวิชาการ การให้ความสนับสนุนนักเรียนระหว่างการลงทะเบียน การสำเร็จการศึกษา และอื่น ๆ


เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการเป็นนักศึกษาที่ KSMU แท้จริงแล้วป็นอย่างไร ความเห็นจากนักศึกษา

เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษา

นานาชาติ

    

Image description

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัสเซียที่เสนอหลักสูตรการศึกษาภาควิชาทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ


หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่ KSMU ฝึกหัดผู้เชี่ยวชาญในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับมหาบัณฑิต