คณะนักศึกษานานาชาติ

    

สาขาวิชา: - “แพทย์ศาสตร์ทั่วไป”, “เภสัชศาสตร์”, “ทันตแพทย์ศาสตร์” และ “งานเพื่อสังคม”

 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 คณะนักศึกษานานาชาติได้ฝึกอบรมแพทยดุษฎีบัณฑิต ทันตแพทย์ และเภสัชกรกว่า 1,000 คน

 

บัณฑิตจำนวน 7 คนทำวิทยานิพนธ์สู่ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปัจจุบันมีนักศึกษาจากกว่า 30 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ บัญฑิตส่วนใหญ่ผ่านการทดสอบคุณวุฒิในประเทศของตนและทำงานในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ ณ เวลาหนึ่ง ๆ มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยจำนวนประมาณ 1,200 คน

การฝึกอบรมจัดขึ้นใน 57 ภาควิชาของมหาวิทยาลัย บุคลากรการสอนของคณะมีจำนวน 650 คน ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 76 คน อาจารย์ดุษฎีบัณฑิต 298 คน นักวิทยาศาสตร์กิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเชีย 2 คน ผู้ทำงานระดับกิตติมศักดิ์ในสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นักวิชาการและสมาชิกสถาบันวิชาการทั้งในรัสเซียและในต่างประเทศกว่า 40 คน แพทย์กิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียจำนวน 10 คนปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายคลินิก จริง ๆ แล้วอาจารย์ทุกท่านล้วนมีคุณวุฒิระดับสูงหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ประเภทชั้นหนึ่ง

หลักสูตรประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์และวิทย่ศาสตร์เศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แพทย์ศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาการด้านอาชีพและวิทยาการพิเศษอื่น ๆ

บัณฑิตจากคณะเข้าศึกษาหลักสูตรเฉพาะด้านคลินิกใน 36 สาขา เข้าฝึกงานใน 32 สาขา และหลักสูตรมหาบัณฑิตใน 51 สาขา กิจกรรมการประกอบอาชีพของบัณฑิตจะกำหนดโดยสาขาวิชาเฉพาะทางที่ศึกษา อาทิ การสาธารณสุข การป้องกันทางสังคม เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และชีววิทยา การศึกษาด้านการแพทย์ เศรษฐศาสตร์การสาธารณสุข
บัณฑิตจากคณะเข้าทำงานในหลากหลายประเทศ บัณฑิตจำนวนมากผ่านการทดสอบคุณวุฒิใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี เลบานอน ศรีลังกา และปัจจุบันทำงานในคลินิกแห่งต่าง ๆ 

 

บัณฑิต - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ทำงานในบริษัทต่าง ๆ พวกเขามีส่วนร่วมในการผลิตและการจัดทำยา มีร้านขายยาของตนเอง และประกอบธุรกิจนี้อย่างรุ่งโรจน์