คณะทันตแพทย์ศาสตร์ @ KSMU

    

สาขา – “ทันตวิทยา” (ทันตแพทย์ศาสตร์)

คุณวุฒิ ทันตวิทยาดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทย์)

ระยะเวลาหลักสูตร – 5 ปี

คุณะทันตแพทย์ศาสตร์เริ่มเปิดสอนที่ Kursk State Medical University ในปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 300 คนกำลังเข้ารับการฝึกอบรมที่คณะนี้

การฝึกอบรมจัดขึ้นใน 49 ภาควิชาของมหาวิทยาลัย บุคลากรการสอนของคณะประกอบด้วยอาจารย์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจำนวน 60 คน นักวิทยาศาสตร์กิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเชีย 2 คน และนักวิชาการกว่า 35 คนซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันวิชาการทั้งในรัสเซียและในต่างประเทศ แพทย์กิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียจำนวน 10 คนปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายคลินิก จริง ๆ แล้วอาจารย์ทุกท่านล้วนมีคุณวุฒิระดับสูงหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ประเภทชั้นหนึ่ง
หลักสูตรประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แพทย์ศาสตร์-ชีววิทยา แพทย์ศาสตร์-การป้องกัน วิทยาการด้านคลินิกและวิทยาการพิเศษอื่น ๆ

เมื่อสำเร็จปีการศึกษาที่ห้าของคณะทันตแพทย์ศาสตร์แล้ว บัณฑิตจะเข้ารับการฝึกอบรมพิเศษด้านคลินิกหรือฝึกงานใน 5 สาขาวิชา

การประกอบอาชีพของบัณฑิตจากสาขาวิชาเหล่านี้มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น สถาบันแพทย์ศาสตร์-การป้องกัน สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และห้องทดลองทางการแพทย์ สถาบันการศึกษาระดับสูงหรือระดับมัธยม ซึ่งบัณฑิตสามารถทำงานเป็นแพทย์-ทันตแพทย์ ผู้ช่วยวิจัย หรือครูอาจารย์