ข้อมูลต่างๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

____________________________________________________

ข้อมูลต่างๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

____________________________________________________

KSMU มีความยินดีรับใบสมัครจากนักศึกษาจากทุกประเทศ เรามีนักศึกษาจากสังคมที่เยี่ยมและหลากหลาย

ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีความภูมิใจเป็นอย่างมาก

คอร์สเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

KSMU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัสเซียที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทย์โดยใช้ภาษาอังกฤษ   

ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน KSMU ได้รับอนุญาตในการฝึกผู้ที่มีความชำนาญในด้านเตรียมในระดับประกาศนียบัตร (เตรียมแพทย์/คอร์ส) อนุปริญญา (M.D./ปริญญาตรี) และ ประกาศนียบัตร (ปริญญาโท)

 

นักศึกษาระดับพื้นฐาน ( หรือเทียบเท่า)

KSMU ให้โอกาสกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในระดับ O หรือระดับ A ด้วยระดับคะแนนต่ำสุดเพื่อให้สามารถดำเนินต่อไปในโปรแกรมระดับปริญญาตรีด้วยการสมัครในโปรแกรมระดับประกาศนียบัตร (เตรียมแพทย์/คอร์ส) ระยะเวลาของหลักสูตรอยู่ระหว่าง 7 ถึง 10 เดือน และจะเป็นการเตรียมพร้อมในการเรียนระดับสูงต่อไปใน KSMU

 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาในสาขาเตรียมแพทย์พื้นฐานจะต้องเรียนมีดังนี้:

 

1 – ภาษารัสเซีย

2 – คณิตศาสตร์

3 – ชีววิทยา

4 – เคมี

5 – ฟิสิกส์


นักศึกษาในระดับก้าวหน้า (หรือเทียบเท่า)

ผู้สมัครที่มีการศึกษาประกาศนียบัตรในระดับ A สามารถดำเนินการขอศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปริญญาตรี) หรือ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือ โอษฐวิทยา (ทันตกรรม)

 

 

แพทยศาสตร์

โปรแกรมนี้สร้างมาเพื่อฝึกแพทย์ผู้คุ้นเคยในทางปฏิบัติแล้ว

โดยผู้ป่วยโดยทั่วไปถูกใช้เพื่อทำการประเมินนักศึกษาแพทย์และมีความสามารถในการเก็บประวัติผู้ป่วย สื่อสารกับผู้ป่วย และสามารถระบุวินิจฉัยโรคและทำการรักษาได้ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียน 6 ปี ที่จะนำไปสู่

วุฒิในระดับปริญญาเอกทางการแพทย์

 

เภสัชศาสตร์ 

คณะได้เตรียมนักศึกษาเพื่ออาชีพทางด้านเภสัชกรรมด้วยการสร้างความเข้าใจในด้านยาและโรค โดยหลักสูตรสนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพสาขาอื่นๆ ทั้งนี้หลักสูตรระดับผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดให้มีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ที่จะนำไปสู่ระดับปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์


โอษฐวิทยา


คณะกำหนดให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปีสำหรับสาขาโอษฐ์วิทยา   กระบวนการการเรียนรู้โดยยึดครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางจะนำไปสู่การเน้นย้ำถึงการพัฒนาการความสามารถในการปฏิบัติ การคำนึงถึงความปลอดภัยจะอยู่ในการพัฒนาการของนักศึกษาจากบุคลิกลักษณะและนิสัยการทำงาน การย้ำถึงทักษะส่วนบุคคลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จในอาชีพ

 


ปริญญาตรี (หน่วยกิตที่โอนย้าย)
หลักสูตรนี้อนุญาตให้ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาแรกในระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าได้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยสำนักงานบริหารจะดำเนินการให้ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาครบถ้วนและจะแจ้งผลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษาที่ท่านจะสามารถเรียนได้


หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ที่เลือกเรียนเป็นภาษารัสเซีย
โดยผู้สมัครทุกท่านที่เลือกเรียนโดยเลือกภาษารัสเซียเป็นภาษากลางควรเรียนในหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน 7 ถึง 10 เดือนโดยคณะของมหาวิทยาลัย
1 – ภาษารัสเซีย

2 – คณิตศาสตร์

3 – ชีววิทยา

4 – เคมี

5 – ฟิสิกส์

 

 ท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 อย่างในข้อต่อไปนี้เพื่อที่จะได้เข้าศึกษาต่อใน KSMU:

* อยู่ในระดับ Advance (หรือระดับการศึกษาเทียบเท่า)

* มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หรือโอนหน่วยกิต)

* มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท

 

หลังจากจบหลักสูตรกระบวนการเตรียมในระดับเข้มข้นแล้ว ท่านต้องเลือกเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา 1 สาขาดังรายการด้านล่างนี้:

 

* คณะแพทยศาสตร์ – แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หลักสูตร 6 ปี

* คณะเภสัชศาสตร์ – เภสัชกรรม หลักสูตร 5 ปี

* คณะทันตแพทย์ศาสตร์ – โอษฐ์วิทยา หลักสูตร 5 ปี

* คณะเทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีววิทยา หลักสูตร 5 ปี

* คณะพยาบาล – การพยาบาล หลักสูตร 5 ปี

* คณะสังคมสงเคราะห์ – สังคมสงเคราะห์ หลักสูตร 5 ปี

* คณะจิทยาคลินิก – จิตวิทยาคลินิก หลักสูตร 6 ปี

* คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการด้านสาธารณสุข – เศรษฐกิจและการจัดการด้านสาธารณสุข หลักสูตร 5 ปี

* คณะเทคโนโลยีชีวภาพ (เคมีเทคโนโลยีด้านสารทางชีววิทยา) หลักสูตร 5 ปี

* คณะเวชศาสตร์ป้องกัน – เวชศาสตร์ป้องกัน หลักสูตร 5 ปี

* คณะกุมารเวชศาสตร์ – กุมารเวชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ปริญญาโท 


KSMU มีประสบการณ์ในหลักสูตรปริญญาโทอีกด้วย เพื่อนำเสนอแก่ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป