การบริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

    

การบริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจัดให้ KSMU มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ และในการปรับปรุงด้านการศึกษาที่สูงขึ้นและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเพื่อปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

 

-         การมีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศในการปรับปรุงด้านการศึกษาที่สูงขึ้นและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

-         การมีส่วนร่วมในโปรแกรมเดิมสำหรับนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก  ครูผู้สอนและผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์;

-         ทำการตลาดในด้านการให้บริการทางด้านการศึกษาต่างประเทศ

-         จัดหาด้านการขอสมัครเป็นพลเมืองต่างชาติให้กับผู้ที่มาเรียนใน KSMU;

-         ให้ความร่วมมือในนโยบายเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ;

-         ทำการตอบรับเชิญชวนไปยัง KSMU ให้กับนักศึกษาต่างชาติ;

-         ให้ความคุ้มครองนักศึกษาต่างชาติไปยังสถานที่เรียน

-         จัดหาที่พักให้กับนักศึกษาต่างชาติในสถานที่พักที่ราคาไม่แพง

-         เป็นองค์กรจัดการระบบการสอบเข้าให้กับ KSMU

-         ทำการแจ้งให้กับนักศึกษาต่างชาติในเรื่องกฎระเบียบของการพักในที่พักของมหาวิทยาลัย;

-         จัดการเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรที่แตกต่าง ร่วมถึงช่วงวันหยุดระหว่างสัปดาห์;

-         ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่

-         ทำการลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติในแผนกวีซ่าภูมิภาค;

-         ทำเรื่องวีซ่าให้กับการขอออกเดินทางไปยังนอกสหพันธรัฐรัสเซีย;

-         ทำการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ;

-         ควบคุมการใช้จ่ายด้านการศึกษาและด้านที่พัก