คณะเภสัชศาสตร์ @ KSMU

    

สาขา– “เภสัชศาสตร์

คุณวุฒิ เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต

ระยะเวลาหลักสูตร – 5 ปี

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 คณะนี้มีประวัติการฝึกอบรมที่สำเร็จผลมากว่า 40 ปี ฝึกอบรมเภสัชกรกว่า 10,000 คนนับตั้งแต่การเริ่มก่อตั้ง เภสัชกรเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ในทั่วทุกภูมิภาคของรัสเซีย ในจำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด มีนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจำนวน 23 คน และดุษฎีบัณฑิต 123 คน ผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาและผู้นำแนวโน้มเฉพาะทางจำนวนคร่าว ๆ ได้แก่ V.L. Bazarny ศาสตราจารย์และสมาชิกขององค์กร International Academy of Informatization, ศาสตราจารย์ V.N. Bubenchikova, ศาสตราจารย์และสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งรัสเซีย G.A. Chaly, ศาสตราจารย์ T.A. Pankrusheva, ศาสตราจารย์ L.Ye. Siplivaya

การฝึกอบรมเภสัชกรจัดขึ้นใน 28 ภาควิชาของมหาวิทยาลัย บุคลากรการสอนของคณะประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจำนวน 40 คน และดุษฎีบัณฑิตอีกกว่า 150 คน

หลักสูตรประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แพทย์ศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาการด้านอาชีพและวิทยาการพิเศษอื่น ๆ บัณฑิตจะได้รับความรู้เฉพาะทางเนื่องด้วยการฝึกงาน (ระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา) ในสาขาต่อไปนี้

เศรษฐศาสตร์และการบริหารด้านเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีเภสัชศาสตร์ เคมี-เภสัชศาสตร์ และเภสัชเวช หรือในหลักสูตรมหาบัณฑิตแบบเต็มเวลาหรือทางไกล

กิจกรรมทางอาชีพของบัณฑิตจากสาขาวิชาเหล่านี้ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในสถาบันและบริษัทด้านเภสัชศาสตร์ ในศูนย์ควบคุมคุณภาพยา (ห้องทดลองเพื่อการควบคุมและการวินิจฉัย) ในห้องทดลองด้านสารพิษและเคมีชีวภาพ ในบริษัทผลิตยา ในสถาบันวิจัย ฯลฯ