คณะเทคโนโลยี่ชีวภาพ ที่ KSMU

    

ความเชี่ยวชาญพิเศษ      เทคโนโลยี่ชีวภาพ

คุณสมบัติ                        วิศวกร

ระยะเวลาของหลักสูตร 5 ปี

            คณะเทคโนโลยี่ชีวภาพก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1992 ในช่วงเวลามากกว่า 15 ปี คณะฯได้ผลิตวิศวกรมากกว่า 400 คนในแวดวงของผลิตภัณฑ์ทางด้านการค้าประเภทที่เป็นเนื้อสารของยา และสิ่งที่ทำเพื่อการแพทย์บนพื้นฐานของวัสดุเหล่านี้ ผู้สำเร็จการศึกษา 8 คนของคณะฯไปเป็นผู้สมัครทางด้านวิทยาศาสตร์, มีผู้สำเร็จการศึกษา 15 คนกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก Ph.D.อยู่,   ผู้สำเร็จการศึกษาหลายคนได้เป็นหัวหน้าแผนกขององกรในบริษัทต่างๆ  และในศูนย์วิจัย/พัฒนาหลายแห่ง


            นักศึกษาต้องศึกษาใน 28 แผนก  ท่ามกลางบุคคลากรผู้สอน,  มีศาสดาจารย์ 36 คน, อาจารย์พิเศษ 28 คน, นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้รัฐบาลกลางของรัสเซียที่ได้รับเกียรตินิยม 2 คน,  นักวิทยาศาสตร์เกียรตินิยมที่ทำงานให้โรงเรียนชั้นสูงของ อาร์เอฟ ที่มีสมาชิกมากว่า 12 คนที่ตอบสนองในหลายๆโครงการศึกษานานาชาติ และของรัสเซีย  หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชาบังคับ: มนุษยธรรม, เศษรฐศาสตร์ทางสังคม, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์, ความเป็นมืออาชีพ และ ข้อบังคับพิเศษ


        ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะฯสามารถจะทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลในบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี-เภสัช, โรงงานทางด้านชีวภาพต่างๆ, บริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องหมัก หรือ ใช้ยีส (เช่น โรงงานเบียร์, ลูกกวาด, บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวัน และอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ), บริษัทผลิตสารเคมี ; สามารถเป็นวิศวกรเคมีในห้องปฎิบัติการเคมีของบริษัทที่อยู่ในโพรไฟล์ของบริษัท, ศูนย์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญากรรม, ผู้บริการสุขอานามัย, ศูนย์ควบคุมมาตราฐานต่างๆ ; เป็นผู้ช่วยผู้วิจัยในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ในการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาพิเศษในระดับมัธยม และการศึกษาที่สูงๆขึ้นไป

 

            เรามีหลักสูตรหลังสำเร็จปริญญาในด้านความเชี่ยวชาญพิเศษสองด้าน คือ:

เทคโนโลยี่ชีวภาพ ; การวิเคราะห์ระบบ, การจัดการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อยู่ในขบวนการในแวดวงการแพทย์