คณะการศึกษาระดับเตรียม-อนุปริญญา

ทุกๆปีมีนักเรียนรัสเซีย และนักเรียนต่างชาติมากว่า 1000 คนในคณะการศึกษาระดับเตรียม-อนุปริญญา (Faculty of Pre-Diploma Education)


            มีดอกเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน, ผู้กำลังเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 19 คน, อาจารย์ 22 คน - ผู้ช่วยอาจารย์ในแผนกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับคณะ,ร่วมกันให้ประสบการณ์ทางการศึกษาของพวกเขาแก่นักศึกษา 


            การฝึกอบรมนักเรียนนานาชาติของ KSMU ได้รับความสำเร็จตามโปรแกรมดังต่อไปนี้ :

หลักสูตรล่วงหน้าทางการแพทย์ในภาษารัสเซียระดับกลาง


นักศึกษาจะต้องศึกษา: วิชาชีววิทยา (180 ชั่วโมง), วิชาเคมี (180 ชั่วโมง), วิชาฟิสิกส์ (180 ชั่วโมง), วิชาคณิตศาสตร์ (100 hours), วิชาภาษารัสเซีย (730 ชั่วโมง), วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของสังคม-ที่มีมนุษยธรรม (social-humanitarian sciences) (70 ชั่วโมง). ระยะเวลาของหลักสูตรนี้ คือ 7-10 เดือน หลักสูตรล่วงหน้าทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษระดับกลาง


นักศึกษาจะต้องศึกษา: วิชาชีววิทยา (180 ชั่วโมง), วิชาเคมี (180 ชั่วโมง), วิชาฟิสิกส์ (180 ชั่วโมง), วิชาคณิตศาสตร์ (100 hours), วิชาภาษารัสเซีย (730 ชั่วโมง), ระยะเวลาของหลักสูตรนี้ คือ 7-10 เดือน 


            หลังจากสำเร็จหลักสูตรเตรียมการแพทย์อย่างสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาจะได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษาเตรียมการแพทย์จากคณะฯ            


            สำหรับนักศึษาผู้ที่เข้ามาเป็นปีแรกในหลักสูตรปริญญาตรีภาษาอังกฤษระดับกลาง, จำเป็นต้องศึกษาวิชาภาษารัสเซียอย่างเข้มข้นขนานไปกับการศึกษาในช่วงปีแรกของหลักสูตรการศึกษาทางการแพทย์


            นักศึกษาของคณะการศึกษาระดับเตรียม-อนุปริญญามีสิทธิ์ประโยชน์ และระเบียบข้อบังคับเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆของ KSMU ที่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เช่นเดียวกัน