ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทย์ศาสตร์

    

สาขา แพทย์ศาสตร์ทั่วไป


คุณวุฒิ แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต


ระยะเวลาหลักสูตร – 6 ปี


คณะก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1935 นับแต่นั้นเรื่อยมาแพทย์กว่า 20,000 คนได้รับการฝึกอบรมและสำเร็จหลักสูตรจากคณะนี้ ในจำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด มีนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจำนวน 120 คน และดุษฎีบัณฑิตกว่า 650 คน นักศึกษาจำนวนหลากหลายคนกลายเป็นผู้จัดตั้งสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ ๆ และเป็นผู้นำแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์ บุคคลเหล่านี้เป็นนักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งรัสเซีย: V.N. Nikolaeva-Menshikova, V.S. Ryabtsev, Yu.K. Skripkin, V.G. Gostishev, สมาชิก RAMS A.F. Bykovsky, V.L. Guryev, O.K. Skobelkin, G.Ye. Ostroverkhov

การฝึกอบรมจัดขึ้นใน 49 ภาควิชาของมหาวิทยาลัย บุคลากรการสอนของคณะมีจำนวน 400 คน ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 70 คน อาจารย์ดุษฎีบัณฑิต 275 คน นักวิทยาศาสตร์กิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเชีย 2 คน ผู้ทำงานระดับกิตติมศักดิ์ในสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นักวิชาการและสมาชิกสถาบันวิชาการทั้งในรัสเซียและในต่างประเทศกว่า 35 คน แพทย์กิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียจำนวน 10 คนปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายคลินิก จริง ๆ แล้วอาจารย์ทุกท่านล้วนมีคุณวุฒิระดับสูงหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ประเภทชั้นหนึ่ง 


หลักสูตรประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แพทย์ศาสตร์-ชีววิทยา แพทย์ศาสตร์-การป้องกัน และวิทยาการคลินิค

บัณฑิตจากคณะแพทย์ศาสตร์เข้าศึกษาหลักสูตรเฉพาะด้านคลินิกใน 35 สาขา เข้าฝึกงานใน 28 สาขา และหลักสูตรมหาบัณฑิตใน 47 สาขา กิจกรรมการประกอบอาชีพของบัณฑิตจะกำหนดโดยสาขาวิชาเฉพาะทางที่ศึกษา อาทิ การสาธารณสุข การป้องกันทางสังคม วิทยาศาสตร์การแพทย์และชีววิทยา การศึกษาด้านการแพทย์ บริการการแพทย์ในโครงสร้างทหาร เศรษฐศาสตร์การสาธารณสุข