ขอต้อนรับสู่คณะเศรษฐศาสตร์

    

ความชำนาญพิเศษ         -- " เศรษฐศาสตร์ และ การบริหาร ในบริษัท (สุขภาพ   

                                            มหาชน)"
คุณสมบัติ                       --  เป็นผู้จัดการ หรือ นักเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาของหลักสูตร  --  5 ปี

                        คณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นในปค.ศ. 1996  คณะได้ฝึกอบรมนักศึกษา 416 คนผู้ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาพร้อมกับอนุปริญญาในการเป็นผู้จัดการ--นักเศรษฐศาสตร์   ปัจจุบันทุกวันนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะฯได้รับความสำเร็จในแวดวงของสุขภาพมหาชน, ในองกรธุรกิจ, ธนาคาร เป็นต้น, รวมทั้งพวกเขาศึกษาในหลักสูตรหลังสำเร็จปริญญา   ผู้สำเร็จการศึกษา 6 คนได้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ของปริญญาเอก (Ph.D.)แล้ว

            การฝึกอบรมนักศึกษาทำสำเร็จได้โดย 17 แผนกของมหาวิทยาลัย   หลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชาบังคับ :

มนุษยธรรม และ เศษรฐศาสตร์ทางสังคม, คณืตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์, ความเป็นมืออาชีพ, ข้อบังคับพิเศษ และข้อบังคับในทางเทคโนโลยี่ สะท้อนความเป็นผู้ชำนาญพิเศษทางสุขภาพมหาชน


ภายในหลักสูตรในการสำเร็จปริญญามีการฝึกอบรมขั้นสูง 5  ความเชี่ยวชาญ : “การบริหาร ในแวดวงของการประกันในทางการแพทย์ " "การเตรียมกิจกรรมทางธุรกิจในบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมหาชน”, “การจัดการการเงินในบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเภสัช", “การจัดการพิสูจน์วิกฤตในบริษัทที่เกี่ยวกับสุขภาพมหาชน", “การเตรียมการ และการจัดการกิจกรรมของโรพยาบาลสำหรับปผู้เป็นโรคเรื้อรัง -และสถาบัน-- สปาทั้งหลาย"


หลังจากสำเร็จจากมหาวิทยาลัย สามารถทำงานเป็นนักเศษรฐศาสตร์, ผู้จัดการ,

ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด, นักบัญชี ในแวดวงหลากหลายของเศษรฐศาสตร์แห่งชาติ รวมไปถึงสถาบันต่างๆที่บำบัดรักษา-- และ--ป้องกันสุขภาพมหาชน; หัวหน้า หรือ ผู้จัดการของโรงพยาบาล, ศูนย์บำบัดรักษา-- และ--ป้องกันต่างๆ; รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายเศษรฐศาสตร์ (กิจกรรมในทางการค้า) พวกเขาสามารถเป็นหัวหน้า หรือทำงานในของหน่วยบริการการดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมมนุษย์ เป็นต้น; ศึกษาดูในหลักสูตรหลังจบปริญญา