கே எஸ் எம் யு வில் மருத்துவ முன்பாதுகாப்பு கல்வித் துறை

    

சிறப்புவியல் – “மருத்துவ முன்பாதுகாப்பு நிர்வாகம்”


தகுதி : மருத்துவர்


படிப்பிற்கான கால வரையறை – 6 வருடங்கள்


இந்த துறையானது 1 செப்டம்பர் 1997-ல் தொடங்கப்பட்டது.

 

பல்கலைக்கழகத்தில் 49 துறைகளில் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு வருகிறது. செவிலியர் மேலாளரின் பயிற்சி தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன், இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் செவிலியர் கல்வித்துறை 1993-ல் தொடங்கப்பட்டது. இந்த துறையில் தற்போது பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களாக இந்தத் துறையில் – 70 D.Sc.,


275Ph.D., ருஷியன் ஃபெடரேஷனைச் சேர்ந்த 2 ஹானர்டு அறிவியலார்கள், ருஷியன் ஃபெடரேஷனின் உயர் கல்வியைச் சேர்ந்த ஒரு ஹானர்டு உறுப்பினர் பல்வேறுபட்ட ருஷ்ய மற்றும் சர்வதேச அகதெமிகளைச் சேர்ந்த மற்றும் தொடர்புடைய 35 உறுப்பினர்களையும், ருஷியன் ஃபெடரேஷனைச் சேர்ந்த 10 ஹானர்டு மருத்துவர்கள் மருத்துவ துறைகளில் பணிபுரிபவர்களையும் சேர்த்து, 400 ஆசிரியர்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. உண்மையில் அனைத்து ஆசிரியர்களும் உயர் மற்றும் முதல் நிலை மருத்துவ பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள்.


ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய இந்த கல்வி துறை 5 பெரும் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது: மனித அறிவுச்சார்ந்த துறை மற்றும் சமூக-பொருளாதார அறிவியல்கள், இயற்கை அறிவியல்கள், மருத்துவ-உயிரியல் சார்ந்தவை, மருத்துவ-முன்பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவயியல் பிரிவுகள்.


இந்த துறையின் மூலம் பட்டம் பெற்றவர்கள் – வாடிக்கையாளர் உரிமைகளைப் பாதுகாத்து -  ஒரு மனிதராக வாழச் செய்யும் சூழ்நிலையை மேற்பார்வையிடும் சேவை நிறுவனங்கள், நல பாதுகாப்பு மற்றும் முன் தடுப்பு செயல்களை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்கள், சட்ட நிறுவனங்கள், சுகாதாரம் மற்றும் தொற்று நோய் தடுப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணி புரிய முடியும்.